หน้าแรก - bedside lamp decorative

bedside lamp decorative

Innovative Applications of Smart Table Lamps in the Hospitality Industry
Innovative Applications of Smart Table Lamps in the Hospitality Industry

2023-3-27

Smart table lamps are rapidly gaining popularity in the hospitality industry due to their numerous benefits. These lamps are equipped with advanced features that enhance the guest experience, improve energy efficiency, and reduce operating costs. In this blog post, we will explore some of the innovative applications of smart table lamps in the hospitality industry.   Enhancing Guest Comfort: Smart table lamps come with a range of features that can help guests feel more comfortable in their rooms. For example, some lamps offer adjustable color temperature settings, which can help create a cozy and relaxing ambiance in the room.  ...
โคมไฟตั้งโต๊ะสีขาว
โคมไฟตั้งโต๊ะสีขาว

2022-10-13

There's nothing quite like coming home to a bright, cheerful room. A white table lamp can help light up your life and make your home feel warm and inviting. Whether you're looking for a new lamp for your living room or bedroom, a white table lamp is a great choice that will brighten up any space. If you're looking for a simple, minimalist lamp, there are a few different options to choose from. Some of the more popular designs are those that are made out of porcelain or ceramic. These lamps are typically very sleek and streamlined, with a simple...
วิธีการเลือกโคมดาวน์ไลท์แบบติดพื้นผิวให้เหมาะกับบ้านของคุณ
วิธีการเลือกโคมดาวน์ไลท์แบบติดพื้นผิวให้เหมาะกับบ้านของคุณ

2022-9-6

When it comes to home improvement, lighting is a key factor. When it comes to lighting, one of the most important decisions you will make is which type of light to use. What is a surface mounted downlight? A surface mount downlight is a lighting fixture that is mounted directly on a surface. They are popular in both residential and commercial applications and are available in a variety of styles and finishes. One of the benefits of surface mounted downlights is that they are very easy to install. Surface mounted downlights: advantages and options Downlights are a popular choice for...

ข่าวล่าสุด

 • 2023-5-5

  Rechargeable Outdoor Table Lamp: Your Portable Lighting Solution

  Rechargeable outdoor table lamps are a versatile and convenient lighting solution for any outdoor space. Whether you are camping, enjoying a backyard barbecue, or simply relaxing on your patio, a rechargeable outdoor table lamp can provide the perfect amount of light for any occasion. One of the key benefits of a rechargeable outdoor table lamp is its portability. Unlike traditional outdoor lighting fixtures, such as wall-mounted or post-mounted lights, a table lamp can be easily moved from one location to another. This makes it easy to adjust the lighting as needed, whether you are moving from one seating area to another or simply need to change the angle of the light to avoid glare. In addition to its portability, a...

  ดูรายละเอียด
 • 2021-12-29

  gu10ผู้ผลิตหลอดไฟใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อให้ผู้คนเพลิดเพลินกับความหมายของแสงมากขึ้น

  ในโลกของเรา ผู้คนสามารถมองเห็นและเข้าใจได้เพราะแสงส่องบนวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา เราจึงสามารถเข้าใจทุกสิ่งในโลกนี้ การเกิดขึ้นของแสงธรรมชาตินั้นมีเวลาจำกัด และจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น สิ่งที่ผู้ผลิตหลอดไฟ gu10 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดแสงสู่โลกของเราอีกด้วย หลอดไฟหมายถึงเครื่องมือให้แสงสว่างที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปล่งแสงและความร้อน ในช่วงเริ่มต้น การทำงานของหลอดไฟจะสะท้อนอยู่ในแสงเท่านั้น และผู้คนเริ่มทำงานในเวลากลางคืนเพราะมีเครื่องมือให้แสงสว่างที่ดีกว่าในตอนกลางคืน ชีวิต. ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการผลิต ...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-2

  Small yet Mighty: The Mini Portable Table Lamp

  In today's world, people are always on the go. Whether it's for work or leisure, mobility is a key component in our daily lives. This is why the mini portable table lamp has become such a popular item. With its compact size and powerful lighting capabilities, it is the perfect solution for those who need a reliable source of light on the go. The mini portable table lamp is a small device that is designed to provide bright and efficient lighting wherever you need it. It is typically powered by a battery or USB cable, which makes it easy to use in a variety of settings. It is also designed to be lightweight and compact, which makes it easy to...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-3-24

  China modern cordless table lamp

  A modern cordless table lamp is a type of lamp that does not require a cord to be plugged into an electrical outlet. Instead, it is powered by a rechargeable battery that can be charged using a USB cable or a charging dock. These lamps are typically designed with LED lights, which are energy-efficient and long-lasting. They come in a variety of styles and sizes, from minimalist designs to more ornate and decorative options. Some modern cordless table lamps also feature touch controls, dimming options, and adjustable brightness levels. They are a great option for those who want the convenience of a portable lamp without the hassle of cords and outlets. A modern cordless table lamp is a type of...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-23

  Efficient and Stylish Battery-Powered LED Table Lamp for Any Space

  The demand for efficient and stylish lighting solutions has increased rapidly in recent years. In particular, the need for portable and battery-powered lamps has grown, as people want to have the flexibility to move their lighting around to different areas of their homes or workspaces. This is where the battery-powered LED table lamp comes in, offering a convenient and energy-efficient solution for any space. One of the key benefits of a battery-powered LED table lamp is its portability. Unlike traditional lamps that require a power outlet, a battery-powered LED lamp can be placed anywhere without having to worry about cords or cables. This makes it ideal for use in areas where there is no access to electricity, such as outdoor...

  ดูรายละเอียด
 • 2023-5-14

  Portable Camping Light Table Lamp – Illuminating Your Outdoor Adventures

  The Portable Camping Light Table Lamp is an essential piece of equipment for any outdoor adventurer. This versatile and compact lamp provides illumination for all of your camping needs, whether you're setting up camp, cooking dinner, or simply relaxing in the wilderness. One of the key features of the Portable Camping Light Table Lamp is its portability. The lamp is lightweight and easy to pack, making it a great choice for backpackers and hikers who need to keep their gear weight to a minimum. It is also compact, so it won't take up too much space in your backpack or camping gear. Despite its small size, the Portable Camping Light Table Lamp provides a bright and powerful light. The lamp...

  ดูรายละเอียด