මුල් පිටුව - battery operated crystal table lamp

battery operated crystal table lamp

Compact and Convenient: The Mini Portable Table Lamp
Compact and Convenient: The Mini Portable Table Lamp

2023-5-5

The Mini Portable Table Lamp is a compact and convenient lighting solution that provides a wide range of benefits and advantages. This lamp is designed for people who need an easy-to-use and portable lighting solution that can be used in a variety of settings. One of the main benefits of the Mini Portable Table Lamp is its compact size. This lamp is small enough to fit into a backpack or tote bag, making it easy to carry with you wherever you go. Whether you're working in a coffee shop, studying in the library, or camping in the great outdoors, this...
Compact and Convenient: The Mini Portable Table Lamp
Compact and Convenient: The Mini Portable Table Lamp

2023-5-4

The Mini Portable Table Lamp is a compact and convenient lighting solution that has become increasingly popular in recent years. This lamp is small enough to be easily transported, making it ideal for use in a variety of settings. One of the key features of the Mini Portable Table Lamp is its size. Measuring just a few inches in height and width, this lamp can be easily carried in a backpack or purse. This makes it perfect for use on-the-go, whether you're traveling, camping, or simply need a portable lighting solution for your daily commute. Despite its small size, the...
Wireless Illumination: The Ultimate Portable Battery Table Lamp
Wireless Illumination: The Ultimate Portable Battery Table Lamp

2023-5-4

Are you tired of the hassle of cords and wires when it comes to lighting up your space? Do you want a stylish and portable solution to your lighting needs? Look no further than the Wireless Illumination battery table lamp. This innovative lamp is the ultimate solution for anyone looking for a stylish and portable lighting option. With its rechargeable battery, you can take it with you wherever you go, and you'll never have to worry about plugging it in or finding an outlet. The Wireless Illumination battery table lamp is perfect for those who want to add light to...
Sleek and Chic: The Ultimate Modern Floor Lamp for Contemporary Interiors
Sleek and Chic: The Ultimate Modern Floor Lamp for Contemporary Interiors

2023-5-3

In today's world, the design and decor of our living spaces are becoming increasingly important. We want our homes to reflect our personality and style, and the lighting we choose plays a crucial role in achieving this. The right lighting not only enhances the aesthetic of the space but also sets the mood and creates an inviting atmosphere. In this regard, a modern floor lamp is an excellent addition to any contemporary interior. With its sleek and chic design, it can transform any room into a stylish and comfortable haven. The modern floor lamp is the ultimate choice for those...

නවතම ප්රවෘත්ති

 • 2023-4-12

  How to Choose the Best USB Rechargeable Table Lamp for Your Desk Best 

  In today's world, many people work from home or spend a lot of time at their desks, and having proper lighting is essential for productivity and eye health. A USB rechargeable table lamp is a perfect solution for those who want to have a convenient and flexible lighting option without being tied down by cords or outlets.     Here are some tips on how to choose the best USB rechargeable table lamp for your desk: Consider the size and design: You want a lamp that fits well on your desk and complements your workspace. Look for lamps that are compact, lightweight, and have a stylish design that matches your decor. Check the brightness levels: Some lamps have multiple brightness...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 • 2021-9-24

  නැවත ආරෝපණය කළ හැකි රැහැන් රහිත මේස ලාම්පුවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද සහ උසස් තත්ත්වයේ මේස ලාම්පුව සඳහා දෘඩ ප්‍රමිතීන් මොනවාද?

  හානිකර නිල් ආලෝකයක් නොමැත. අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි, LED හි ආලෝක විමෝචක මූලධර්මය වන්නේ නිල් චිපය කහ පොස්පරය උද්දීපනය කරන බැවින් නිල් ආලෝකයේ අඩුවක් නැත. කෙසේ වෙතත්, ඕනෑවට වඩා නිල් ආලෝකය මෙලටොනින් ස්‍රාවය වීම වැළැක්වීම සහ මයෝපියාවේ මට්ටම වැඩි කිරීම වැනි මිනිස් ඇස්වලට යම් යම් හානියක් සිදු කළ හැකිය. විශේෂයෙන්ම 2017 වසරේ අලුත් අවුරුදු දිනයේ සිට ජාතික 3C අනිවාර්ය පරීක්ෂණය මගින් ලාම්පු වල ඡායාරූප විද්‍යාත්මක ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ අයිතම වැඩි කර ඇත. LED ලාම්පු මිලදී ගැනීමේදී ජාතික 3C ආරක්ෂණ පරීක්ෂණය සමත් වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු බව පෙනේ. ඉහළ වර්ණ විදැහුම්කරණ දර්ශකය. අපි එය සෑදීම සඳහා අඳුරු පරිසරයක විදුලි ආලෝකය භාවිතා කිරීමට තෝරා ගනිමු ...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 • 2023-6-1

  Discover the Convenience of Touch Lamps: The Perfect Lighting Solution for Your Home

  Lighting is a crucial element that can enhance the ambiance of any space. However, traditional lamps can be cumbersome to use. You have to fumble around to find the switch, and the cord can be unsightly. Fortunately, the advent of touch lamps has revolutionized the way we light our homes. Touch lamps are incredibly convenient and practical. They are designed with a touch sensor that allows you to turn them on and off by simply touching the base. You can also adjust the brightness level by touching the base repeatedly. This means there are no more fumbling around for switches, and no more unsightly cords to deal with. Moreover, touch lamps are perfect for people with mobility issues who may...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 • 2023-5-24

  Light Up Your Workspace with a Portable Drafting Table Lamp

  If you are someone who spends a lot of time at a drafting table, whether for work or as a hobby, you know the importance of good lighting. It is essential to have a well-lit workspace to be able to see your work clearly and avoid eye strain. A portable drafting table lamp can provide the perfect solution to your lighting needs. What is a Portable Drafting Table Lamp? A portable drafting table lamp is a small lamp that can be easily moved around and positioned according to your needs. It is designed specifically for use with drafting tables and provides bright, even lighting that illuminates your workspace without casting shadows or glare. These lamps come in a variety of...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 • 2023-4-23

  Light Up Your Outdoor Adventures with a Portable Table Lamp

  Are you planning a camping trip or a picnic in the park with your friends and family? Are you looking for a reliable source of light to brighten up your outdoor adventures? Look no further than a portable table lamp! A portable table lamp is a compact and versatile lighting solution that can be easily carried with you wherever you go. It is designed to provide you with a bright and efficient source of light, regardless of where you are. Here are some reasons why a portable table lamp is the perfect companion for your outdoor adventures: 1. Portability A portable table lamp is lightweight and compact, which means you can easily pack it in your backpack or picnic basket....

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 • 2023-3-27

  why are led lighs not sutle for eclosed nxures

  LED lights are not suitable for enclosed fixtures for several reasons:   Heat buildup: LED lights generate heat, and when used in enclosed fixtures, the heat can build up and cause the temperature inside the fixture to rise. This can reduce the lifespan of the LED and cause it to fail prematurely.   Lack of ventilation: Enclosed fixtures typically lack proper ventilation, which can cause the heat to accumulate and cause the LED to overheat. Overheating can also cause the LED's electronic components to degrade, resulting in reduced performance and a shorter lifespan.     Humidity: Enclosed fixtures can trap moisture, which can cause corrosion and damage to the LED and its components. LED lights are sensitive to moisture and...

  තොරතුරු පෙන්වන්න