විසිත්ත කාමරය සඳහා මේස ලාම්පු
මුල් පිටුව - බ්ලොග් - කර්මාන්ත තොරතුරු - විසිත්ත කාමරය සඳහා මේස ලාම්පු දමන්නේ කෙසේද?

විසිත්ත කාමරය සඳහා මේස ලාම්පු දමන්නේ කෙසේද?

time: 2022-01-14 view:1466

Nowadays, there are various kinds of furniture and decorations in the home. For example, some people like to display some figures, and some people like to put table lamps in the living room, which can be used as decoration and lighting. However, there are still many people who put table lamps in the living room. I don’t know that there are many particulars about the placement of table lamps, so let’s take a look at how the table lamps in the living room should be placed.

1. When placing  විසිත්ත කාමරය සඳහා මේස ලාම්පු, we need to pay attention to lighting, as well as the placement of positions. The table lamps cannot be placed near the sofa when laying out. This will affect the vision of guests and family members. If you choose our table lamp, you can choose to arrange it in the northwest.

2. When purchasing a table lamp, the material, shape and matching of the lamp can be selected according to the decoration of the living room. It is best to choose a versatile table lamp in the living room. Our table lamp is made of aluminum alloy and zinc alloy. It’s a modern style.

3. In the living room or other indoor spaces, most people will choose warm lighting, which makes the whole home feel very warm. It is not recommended to use colored table lamps indoors, especially table lamps with red light sources, which will make you feel too excited and easily generate anxiety. When using a desk lamp, it mainly depends on the color of its light source. The color of the desk lamp is the color of the light source. Try to choose a desk lamp with a warm tone.

 

What kind of table lamp is suitable for the living room?
a. Placing table lamps in the living room Generally, we will consider the light source according to the size of the space area of ​​the home. The common light sources in our life are: incandescent lamps, energy-saving lamps, fluorescent lamps, etc. It is recommended that the table lamps in the living room are best to choose warm colors.

b. Next, we must consider its height, area, size and other aspects. Generally, the size of the lamp placed in the living room should not be larger than 80 cm. Otherwise, it will affect the beauty and incompatibility of the living room. If the size is too high, it will also give people a sense of depression.

 

c. In terms of choosing table lamps, you can choose the color you like, but it is best not to be too bright, as colorful table lamps placed in the living room will cause a kind of fatigue to people’s visual nerves.

The above is about how to place the table lamps for living room and what kind of table lamp is suitable for the living room. I hope our introduction will help you. If you want to know more, please අප අමතන්න.

Tags: , ,

           

නවතම ප්රවෘත්ති

 •                

  2021-11-18

  වත්ත සැහැල්ලු gu10 කිහිපයක්, ගැඹුරින් නිවහන

  අපි පොඩි කාලේ ජවයෙන් පිරුණු නිසා සෙල්ලම් කරලා පරක්කු වෙනකම් ගෙදර යන්නේ නැහැ. ඒ අපේ නොසැලකිලිමත්ම වයසයි. අපි කොච්චර පරක්කු වුනත් අපි ගෙදර යනකම් අපේ අම්මලා තාත්තලා බලාගෙන හිටියා. ලොකු වුණාට පස්සේ පවුලේ අය අඩුවෙන් වැඩි වුණාට ඒ ආදරය වෙනස් වෙලා නැහැ. උයන පහන තවමත් ඔබ සමඟ සෙමෙන් වර්ධනය වේ. මුලින්ම බැලූ බැල්මට, සියලු වැඩ පීඩනය සහ නවීනත්වය ඉතිරි විය. ආපසු ගෙදර යාමට ඇති ආශාව පමණක් අපට ගෙදර යාමට පෙලඹුණි. මුලදී අපේ මිදුලේ ලාම්පුව ඉතා දීප්තිමත් පෙනුමක් ඇති විශාල විදුලි බුබුලක් විය. එය විය හැක...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 •                

  2023-4-23

  Outdoor Illumination: The Portable Table Lamp Solution

  Outdoor lighting can have a significant impact on the ambiance and functionality of any outdoor space. Whether you're hosting a dinner party on your patio, relaxing with a book on your deck, or enjoying a night-time swim in your pool, the right lighting can create the perfect mood and atmosphere. Unfortunately, outdoor lighting options can be limited and expensive, especially when it comes to portable lighting solutions. However, with the rise of portable table lamps, this is no longer the case. Portable table lamps are a perfect solution for outdoor illumination. They provide a convenient and versatile lighting option that can be moved and adjusted as needed. They're also incredibly easy to set up, requiring no installation or wiring. All...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 •                

  2023-4-22

  Portable Manicure Table with Lamp: Convenient Nail Care Anywhere!

  A portable manicure table with a lamp is a must-have tool for anyone who loves to do their own nails or work as a nail technician. This innovative product provides convenience and flexibility for nail care anywhere, without the need for a stationary salon-style table. The portable manicure table is designed to be lightweight and easy to carry, making it perfect for use at home or on the go. The compact size and foldable design allow for easy storage in a closet or under a bed, and the sturdy construction ensures it is durable enough for regular use. One of the biggest benefits of this product is the built-in lamp, which provides ample lighting for precise nail care even in...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 •                

  2023-4-16

  Elegant and Functional Restaurant Table Lamps

  Elegant and functional restaurant table lamps are essential décor elements that add style, ambiance, and functionality to any dining space. These lamps come in a wide variety of styles, shapes, sizes, and materials, making it easy for restaurant owners to find the perfect fit for their establishment. One of the key advantages of restaurant table lamps is their ability to create a warm and inviting atmosphere. Lamps with soft, warm light bulbs and shades can create a cozy and intimate ambiance that encourages customers to relax and enjoy their dining experience. This is particularly important for fine dining restaurants, where customers expect a certain level of comfort and sophistication. Another advantage of restaurant table lamps is their versatility. They can...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 •                

  2023-4-21

  Portable Manicure Table with Built-in Lamp

  Introduction:A portable manicure table with built-in lamp is an essential tool for professional nail technicians and DIY enthusiasts alike. It provides a stable and comfortable work surface, storage for tools and supplies, and a built-in lamp for improved visibility. In this article, we will explore the features and benefits of a portable manicure table with built-in lamp.Features:1. Sturdy construction: The table is made of high-quality materials, such as wood or metal, to ensure stability and durability.2. Adjustable height: The table can be adjusted to different heights to accommodate various clients and provide ergonomic comfort for the technician.3. Foldable design: The table can be easily folded and stored when not in use, making it ideal for small spaces or mobile nail...

  තොරතුරු පෙන්වන්න
 •                

  2023-4-15

  Illuminate Your Dining Experience with a Restaurant Table Lamp

  Illuminate Your Dining Experience with a Restaurant Table Lamp When it comes to dining out, the ambiance is just as important as the food. A well-lit restaurant can create a warm and inviting atmosphere, while a poorly lit one can make diners feel uncomfortable and uneasy. That why many restaurants invest in high-quality lighting fixtures, such as restaurant table lamps. Restaurant table lamps are a great addition to any dining room. They provide a soft, warm light that is perfect for creating a cozy and intimate atmosphere. They also add a touch of style and sophistication to the space, making it feel more elegant and refined. If you looking to upgrade your restaurant lighting fixtures, here are some reasons why...

  තොරතුරු පෙන්වන්න